بستن نظرات یعنی نویسنده این پست اعصاب ندارد! یعنی گوش شنیدن ندارد!

خسته ای... تمام دو هفته گذشته را فشارت بالا و پایین شده و عرق سرد بر تنت نشسته و گاه و بی گاه درد امانت را بریده... از خوردن مسکن و چایی نبات و پیچیدن خودت توی پتوی گلبافت و حتی کیسه آب گرم صورتی رنگ ت هم بیزاری... تیر خلاص میخواهی برای حرف زدن از بریدن!

تیر خلاص مهیا می شود... میدانی یکشنبه روز خوبی برای تو نیست... میدانی حاصلش پشت کنکور ماندن است... حاصلش تکرار است، تکرار درس هایی که بعضی هاشان خسته ات کرده، تکرار روزهای پر از استرس، تکرار شب بیداری ها، تکرار خانه تمیز نشدن ها، تکرار غذا درست نکردن ها، تکرار روزهای سخت برای آقای خانه ات و ...

 

*همه اش تقصیر خودم است و این موضوع بیش از همه چیز آزارم می دهد!

/ 0 نظر / 32 بازدید